bắc bảo vật liệu xây dựng – Bằng Lang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9J7P+RFH, Đường tỉnh 183, Bằng Lang, Quang Bình, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 261 01 30
Trang web
Tọa độ 223.645.525, 1.046.362.242

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viet Hang Building Material Store - Hoà Phú