Bưu Điện Xã Hải Dương – Thôn Diên Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ P8GQ+QJF, Thôn Diên Khánh, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3860 337
Trang web
Tọa độ 167.269.359, 1.073.390.604

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu cục Phước Ninh - Phước Ninh