Chả Cá Lý Sơn Út Diệu – Bình Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Chợ Bình Châu, Cảng Sa Kỳ, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 53000, Việt Nam
Số điện thoại 0394 116 803
Trang web
Tọa độ 15.221.048.099.999.900, 10.891.645.319.999.900

 


Địa chỉ Chả Cá Lý Sơn Út Diệu ở đâu?

Chợ Bình Châu, Cảng Sa Kỳ, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 53000, Việt Nam

Chả Cá Lý Sơn Út Diệu có website không?

Địa chỉ trang web của Chả Cá Lý Sơn Út Diệu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngon Đà Nẵng - Hoà An