Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm, Quà Lưu Niệm Đỗ Đình Việt Dũng – Ngô Mây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 102 Đ. Hoàng Văn Thụ, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0373 205 981
Trang web https://www.viet-biz.com/c%E1%BB%ADa-h%C3%A0ng-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-ph%E1%BA%A9m-qu%C3%A0-l%C6%B0u-ni%E1%BB%87m-%C4%91%E1%BB%97-0167-320-5981
Tọa độ 13.763.520.999.999.900, 1.092.170.058

 


Xem thêm:  Văn Phòng Phẩm Photocopy Tuấn.Ngôn - Thôn Đắc Nhơn