Ký Túc Xá TVU – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3851 556
Trang web http://ktx.tvu.edu.vn/
Tọa độ 99.216.272, 10.634.934.369.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hồng Vân - Nam Tiến