Nhà May Trà My – Thành phố Hạ Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 730 Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0793 321 604
Trang web
Tọa độ 209.666.331, 1.071.056.559

 


Địa chỉ Nhà May Trà My ở đâu?

730 Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Nhà May Trà My có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà May Trà My là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Canifa - Lê Mao