Tư Vấn Thiết Kế – Thi Công Ngọc Thành (Nhận Xây Dựng Và Sửa Chữa Công Trình Nhà Dân Dụng) – Kinh 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 369Q+FR6, Kinh 8, Tân Hịêp, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 154 43 69
Trang web
Tọa độ 100.686.701, 1.052.395.195

 


Xem thêm:  Trung Tâm Viễn Thông Ý Yên - Yên xã